Zaopatrzenie wsi w wodę w Gminie Lubasz i w kanalizację

Operacja pn. „Zaopatrzenie wsi w wodę w Gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz”

Zakres operacji obejmuje wykonanie w Lubaszu zarówno wodociągu i kanalizacji w części ul. Polnej oraz Łąkowej, a wodociągu w części ul. Stajkowskiej oraz fragmentów wodociągu w Nowinie i w Stajkowie.

Wartość zadania zgodnie z podpisaną umowę na dofinansowanie operacji wynosi 1.389.215,56 zł netto 1.708.735,14 zł, a dofinansowanie z ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich szacowane jest na sumę 1.041.911,00 zł, stanowi to kwotę 75% kosztów kwalifikowanych – sumy 1.389.215,56 zł. Rozstrzygnięto przetargi na realizację zadania i na inspektora nadzoru nad w/w przedsięwzięciem. Wartość operacji zmniejszyła się po rozstrzygnięciu w/w przetargów i obecnie wynosi: 256.203,00 zł netto, 315.129,69 zł brutto a wysokość dofinansowania po podpisaniu aneksu do umowy dofinansowania to kwota 192.152,00 zł.

Celem tego projektu jest „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem wsi w wodę poprzez budowę wodociągu w miejscowości Lubasz, Stajkowo, Nowina oraz poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubasz”.

Operacja pn. „Zaopatrzenie wsi w wodę w Gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Beneficjent: Gmina Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, tel. 67 2556012, fax: 67 2556462, www.lubasz.pl, e-mail: lubasz@wokiss.pl