Wykonanie placu zabaw w Prusinowie

Operacja pn. „Integracja mieszkańców wsi Prusinowo poprzez urządzenie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Prusinowie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 Leader działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Prusinowo poprzez wykonanie infrastruktury rekreacyjno-sportowej – placu zabaw a przez to stworzenie warunków do integracji i aktywizacji społeczności lokalnej.

Zakres operacji: wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Prusinowie, zamontowanie na nim czterech urządzeń: karuzela – 1 szt.,  huśtawka typu bujak – sprężynowiec  – 2 szt., huśtawka typu waga – 1 szt., zamontowanie 4 ławek, 2 koszy na śmieci oraz wykonanie opłotowania z furtką i bramą.

Łączna wartość projektu 25 398,49 zł (koszt kwalifikowalny) i 31 212,23 zł brutto a kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi 20 318,00 zł.

Wykonanie projektu nastąpi do grudnia 2014 r.