Wieloletni Plan Inwestycyjny

Rozdysponowanie środków na zadania inwestycyjne w cyklu rocznym nie gwarantuje ciągłości realizacji zadań wieloletnich. Struktura budżetowa gminy powinna odzwierciedlać treść wcześniej podjętych (na wyższych poziomach struktury zarządzania) decyzji o charakterze strategicznym i taktycznym. Spełnienie tego wymogu gwarantuje konstruowanie i wykonywanie budżetu w powiązaniu z wieloletnim programowaniem inwestycyjnym.

Programowanie inwestycyjne to proces ciągły, który pozwala hierarchizować zadania inwestycyjne ze względu na:

  • wymóg efektywności ekonomicznej,
  • konieczność spełnienia zobowiązań prawnych i instytucjonalnych,
  • realizację zasady zrównoważonego rozwoju gminy.

Wymogi proceduralne wieloletniego programowania inwestycyjnego porządkują poszczególne fazy procesów inwestycyjnych, począwszy od prac przygotowawczych obejmujących opracowanie koncepcji, studiów programowych, rozwiązywania problemów terenowo – prawnych poprzez opracowywanie dokumentacji wykonawczej, do etapu realizacji inwestycji, zakończonego uzyskaniem konkretnych efektów.

Proces wieloletniego programowania inwestycyjnego, poprzez opracowane i zastosowane rozwiązania metodyczne, pozwala na optymalizację zakresu rzeczowych potrzeb inwestycyjnych wobec możliwości finansowych gminy. Służy temu przewidywanie zasobów wolnych środków na zadania inwestycyjne w perspektywie kilku lat, wynikające z Wieloletniego Planu Finansowego.

Zatwierdzony Wieloletni Plan Inwestycyjny, stanowiący politykę inwestycyjną władz gminy, jest dokumentem pomocnym w negocjacjach o uzyskanie środków finansowych na inwestycje ze źródeł zewnętrznych. Daje gwarancję, że posiadane i pozyskane środki wydatkowane będą zgodnie z przeznaczeniem oraz w trybie określonym harmonogramem prac.

Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi użyteczny instrument komunikacji władz gminy ze społeczeństwem, mówi bowiem o planach inwestycji finansowanych bądź współfinansowanych przez Gminę i to w perspektywie kilku lat, co może mieć znaczący wpływ na kondycję firm, ale także na społeczność lokalną zainteresowaną jakością świadczonych przez Gminę usług.

Procedury opracowywania wieloletnich planów inwestycyjnych stwarzają mieszkańcom, instytucjom oraz jednostkom podległym samorządowi możliwości wnioskowania zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie możliwość bezpośredniego uczestniczenia w planowaniu i wydatkowaniu środków jak i rozwoju gminy.