Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Projekt pn. “Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki SP w Lubaszu, SP w Miłkowie, SP w Jędrzejewie i UG Lubasz w Lubaszu”

Projekt realizowany w ramach WRPO Priorytet III. Środowisko przyrodnicze Działanie 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Pierwotna całkowita wartość inwestycji 1 670 838,32 zł

Pierwotna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 1 420 212,57 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych z kwoty 1.670.838,32 zł.

W dniu 21.06.2013 r. został podpisany aneks do umowy, obecnie kwota wydatków kwalifikowlanych wynosi: 1 428 696,53 zł, łączna wartośc projektu wynosi 1 471 717,68 zł a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 to suma  1 214 392,05 zł. Końcowa wartość projektu będzie znana po dokonaniu wszyskich płatności z nim związanych.
Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubasz. Termomodernizacją objęto następujące obiekty:
a) Budynek Nr 3 Szkoły Podstawowej w Lubaszu Kw. Nr 17962 nr działki 653/8
b) Budynek Szkoły Podstawowej w Miłkowie Kw. Nr 18654, nr działki 277/1
c) Budynek Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie Kw. Nr 18656 nr działki 61/1
d) Budynek Urzędu Gminy Lubasz w Lubaszu Kw. Nr 17920, nr działki 841/3

Pierwszy przetarg na termonodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Lubaszu oraz budynku Urzędu Gminy Lubasz został unieważniony ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Drugie postępowanie przetargowe zakończyło się w dniu 23.10.2012 r. gdzie wybrana została firma: Zakład Budowlany inż. Zbigniew Olejnik, Różanki, ul. Niepodległości 20, 66-415 Kłodawa, 716.439,92 zł netto, 881.221,10 zł brutto. Prace związane z termomodernizacją w/w budynków miały zakończyć się w sierpniu 2013 r. Wykonawca nie wywiązał się z w/w terminu. Prace w ramach I etapu projektu zakończono 24.10.2013 r. – data podpisania końcowych protokołów odbioru robót.

Drugi etap projektu polegający na termomodernizacji budynków w Miłkowie i Jędrzejewie wygrała firma Odnowa Modlibowscy Spółka Jawna, ul. Rogozińska 5, 62-085 Skoki. Prace budowlane potrwają do końca lipca 2013 r.

W związku z rozstrzygnięciem dwóch przetargów zmniejszy się wartość dofinansowania w/w projektu. 

Beneficjentem projektu jest Gmina Lubasz, będąca Jednostką Samorządu Terytorialnego, do której zadań własnych należą między innymi sprawy z zakresu obiektów użyteczności publicznej.
Główne problemy, którym zaradzi realizacja projektu pt.„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: Szkoły Podstawowej w Lubaszu, Szkoły Podstawowej w Miłkowie, Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie oraz budynku Urzędu Gminy Lubasz w Lubaszu”, wynikają z niedostatecznej szczelności budynków wpływającej na duże straty ciepła oraz niską efektywność energetyczną przedmiotowych obiektów. Obecny stan techniczny budynków powoduje zwiększenie kosztów ich utrzymania oraz ogrzewania, a jednocześnie stawia mieszkańców wymienionych miejscowości na gorszej pozycji w dostępie do nowoczesnej infrastruktury użytkowej. We wszystkich wspomnianych budynkach, ściany, okna oraz drzwi charakteryzują się zbyt dużymi współczynnikami przenikania ciepła – nieprzystającymi do obecnych wymogów. W ramach realizacji projektu zostanie także zainstalowany kolektor słoneczny, który zastąpi punktowe, elektryczne, przepływowe podgrzewanie wody. Będzie on odpowiedzią na problem dużych strat ciepła wynikających z trybu pracy obecnej sieci grzewczej.

Realizacja projektu wiąże się z wystąpieniem licznych efektów społecznych. Opisane poniżej korzyści nie wystąpią, jeśli niniejsza inwestycja nie zostanie zrealizowana.
a) Poprawa jakości życia
b) Wzrost świadomości społecznej, w tym ekologicznej mieszkańców
c) Poprawa stanu środowiska przyrodniczego
d) Poprawę wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

Założenia projektu są zgodne z założeniami polityk horyzontlanych UE.
Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych (MWh/rok): 0-2010r., 0-2011r., 0-2012r., 515,9 (1857,3 GJ/rok) -2013r., 821,1 (2955,8 GJ/rok) -2014r
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy (etat): 0-2010r., 0-2011r., 0-2012r., 0-2013r.
W wyniku realizacji inwestycji zostanie uzyskany następujący wskaźnik produktu:
Liczba obiektów użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji [szt.]: 0-2010r., 0-2011r., 2-2012r., 2-2013r.

Cel projektu:
Realizacja projektu będzie niezbędnym czynnikiem, który wpłynie na poprawę warunków ekologicznych i ekonomicznych, a także na atrakcyjność obszaru oraz świadomość społeczną. Głównym celem projektu jest bowiem zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców, spowoduje poprawę wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy, a co w dłuższej perspektywie czasowej przełoży się na rozwój Gminy.
Cele projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: Szkoły Podstawowej w Lubaszu, Szkoły Podstawowej w Miłkowie, Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie oraz budynku Urzędu Gminy Lubasz w Lubaszu” są zgodne z głównym celem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, jakim jest Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Cele projektu wpisują się w założenia priorytetu III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, jakim jest Środowisko przyrodnicze, w szczególności w działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, którego głównym założeniem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w regionie.
Ponadto przedmiotowy projekt jest zgodny z 1 celem strategicznym Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020: ”Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku”. Cel ten realizowany jest przez 8 celów operacyjnych. Analizowana inwestycja wpisuje się w tematykę pierwszego celu operacyjnego: „Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi”.
Projekt w pełni wpisuje się również w zapisy dokumentów na poziomie lokalnym. Mowa tu o Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Lubasz, w której celami niezbędnymi są między innymi: „Rozbudowa infrastruktury oświatowej”, „Dokończyć inwestycje proekologiczne”.
Realizowany projekt wpływa na poprawę jakości powietrza poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz powoduje zwiększenie oszczędności zużywanej energii. Cele te zostaną osiągnięte m.in. poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów budynków, wymianę nieszczelnych okien i drzwi, montaż ogniwa fotowoltaiczne cwu. W wyniku realizacji projektu zostaną więc osiągnięte następujące cele ogólne:
- obniżenie kosztów ogrzewania budynków,
- poprawa komfortu cieplnego budynków.
Uzyskane wskaźniki rezultatu prezentują się następująco:
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy (etat): 0-2010r., 0-2011r., 0-2012r., 0-2013r.
Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych (MWh/rok): 0-2010r., 0-2011r., 0-2012r., 515,9 (1857,3 GJ/rok) -2013r., 821,1 (2955,8 GJ/rok) -2014r

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubasz przewidziana jest do realizacji od listopada 2012 r. do sierpnia  2013 r.
Termomodernizacja budynku nr 3 Szkoły Podstawowej w Lubaszu przewidziana jest do realizacji od listopada 2012 r. do sierpnia 2013 r.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie przewidziana jest do realizacji od czerwca 2013 r. do października 2013 r.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowie przewidziana jest do realizacji od czerwca 2013 r. do października 2013 r.

Obecnie trwają prace związane z wymianą okien w Szkole Podstawowej w Lubaszu (budynek nr 3). Prace związane z wymianą stolarki okiennej zostaną zakończone do końca ferii zimowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Adresy stron internetowych instytucji zaangażowanych we wdrażanie WRPO na lata 2007-2013

http://www.wfosgw.poznan.pl/

http://www.umww.pl/