Straż Gminna w Lubaszu

 

 

Uchwała intencyjna Rady Gminy Lubasz w sprawie zamiaru likwidacji Straży Gminnej:

uchwala_VIII_45_15

 

Komendant Straży Gminnej: Magdalena Kicza – Stróżyńska

e-mail: m.kicza-strozynska@lubasz.pl

Strażnik Gminny: Magdalena Cyrulik

Numery telefonów:

67 254 89 48 lub: 67 255 60 83 wew. 27

Zadania Straży Gminnej:

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie ściśle określonym w przepisach o ruchu drogowym,

Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,

pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

Zabezpieczenie miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,

Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub do miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dawać będą powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdować się będą w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażających życiu i zdrowiu innych osób,

Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

Kontrolowanie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,

Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy.

Podstawy działania

W dniu 29.12.2011r. Uchwałą nr XIII/123/11 Rada Gminy Lubasz podjęła decyzję o utworzeniu w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Lubasz Straży Gminnej. Wójt Gminy Lubasz, wykonując niniejszą uchwałę, Zarządzeniem nr 15.2012 wprowadził w życie z dniem 07 marca regulamin Straży Gminnej w Lubaszu. W chwili obecnej w Straży Gminnej zatrudnione są dwie osoby – komendant i strażnik.

 


Uprawnienia Straży Gminnej:

Strażnicy gminni mogą:

Udzielać pouczeń,

Legitymować osoby w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

Dokonywać ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i dokonywać niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji.

Posiadają uprawnienia do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym, wydawania poleceń, żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych, obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

Straż Gminna w Lubaszu uzyskała upoważnienie do wykonywania zadań od Wójta oraz od Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie. Strażnicy od 6 lutego do 10 kwietnia odbywali obowiązkowe szkolenia. W Urzędzie Gminy w tym czasie dostosowywano pomieszczenia do siedziby Straży, wyposażono strażników w odpowiedni strój, został również kupiony samochód służbowy. Wszystko po to, aby pracownicy straży byli odpowiednio przygotowani i mieli zapewnione warunki do pracy.

Naszym głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa

Straż Gminna w Lubaszu ma dwuzmianowy system pracy od 6.00 – 22.00. Zadania realizuje w formie interwencyjnego patrolu zmotoryzowanego, patrolu pieszego oraz patrolu wspólnego  z policją. Siedzibą Straży jest pokój 207 na II piętrze Urzędu Gminy. Głównym celem działalności jest realizacja oczekiwań mieszkańców dotyczących działalności Straży. Priorytetem jest poprawa stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych, poprawa czystości i estetyki gminy, działania w zakresie wykroczeń związanych z porządkiem publicznym, ulice i inne miejsca publiczne wolne od spożywania alkoholu oraz osiągnięcie poprawy w zakresie parkowania i stosowania się do znaków i przepisów drogowych. Od miesiąca Straż prowadzi kontrole posesji pod kątem utrzymania czystości i porządku w Gminie – czy na posesji znajduje się pojemnik na odpady stałe, czy zawarta jest umowa na wywóz odpadów stałych i ciekłych z uprawnionym do tego przedsiębiorcą, czy posesja jest właściwie oznakowana oraz czy właściciele wywiązują się z obowiązku szczepienia psów. Jak się okazało około 30 procent skontrolowanych posesji nie wypełnia podstawowych założeń regulaminu – ich właściciele zostali pouczeni oraz zobowiązani do usunięcia nieprawidłowości. Dalsze kontrole będą prowadzone systematycznie. Obowiązkiem jest posiadanie podpisanych umów oraz odcinków wpłat za wywóz nieczystości stałych i ciekłych.

Profilaktyka w walce z zagrożeniami

Zamierzeniem Wójta sprawującego nadzór nad Strażą Gminną, jest również podejmowanie przez strażników działań edukacyjnych i informacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży, a zatem ścisła współpraca Straży Gminnej z dyrektorami lokalnych przedszkoli i szkół. Profilaktyka jest najlepszą formą walki z zagrożeniami.  W celu poprawy bezpieczeństwa, wyeliminowania osób obcych, wandali, oraz wagarowiczów prowadzone są kontrole terenu wokół szkół i przedszkoli.

Strażnicy promują pozytywne wzorce zachowań, a także uczą podstaw obowiązującego prawa oraz jak zachowywać się w sytuacjach zagrożeń. W miesiącu czerwcu wspólnie z OSP przeprowadzone zostaną spotkania z dziećmi ze szkoły podstawowej – tematem przewodnim będzie “jak bezpiecznie spędzić wakacje”. Straż Gminna wspólnie z Policją wzięła udział w obchodach Dnia Dziecka – każde dziecko mogło wykazać się wiedzą na temat pracy policji i Straży Gminnej oraz znajomością zasad bezpieczeństwa.

Straż Gminna uzgodniła formy współpracy z sołtysami, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubaszu, ks. proboszczem M. Wawrzyniakiem i policją. Wójt Gminy Lubasz oraz Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie podpisali również porozumienie w sprawie form współpracy policji i straży gminnej. W zeszłym miesiącu Straż wspólnie z Policją pełniła służbę pięciokrotnie.  Propozycja wspólnych partoli została przedstawiona także Komendantowi Straży Leśnej.

Gmina ma fotoradar

Kontrole ruchu drogowego za pomocą fotoradaru wystartują od 14 czerwca. Miejsca do kontroli zostały wybrane po konsultacji i w uzgodnieniu z Wydziałem Ruchu Drogowego. Działanie to głównie skierowane będzie przeciwko kierowcom podróżującym tranzytem przez naszą gminę i nie stosują się do przepisów prawa o ruchu drogowym. Statystki pokazują, że to oni są najczęściej sprawcami najpoważniejszych wykroczeń na drodze. Harmonogram pracy fotoradaru dostępny jest na stronie internetowej naszej gminy.

Kontrole ruchu drogowego to nie tylko fotoradar – to kontrole przy szkołach, przedszkolach, ośrodku wypoczynkowym, na parkingach. Niezgodne z obowiązującymi przepisami parkowanie pojazdów, które utrudnia osobom pieszym swobodne poruszanie się po chodnikach, często zmuszając je do wchodzenia na jezdnię, jest zjawiskiem uciążliwym i niebezpiecznym dla zdrowia i życia. Apelujemy o prawidłowe parkowanie – w szczególności przy ul. Szkolnej i Kościelnej (znak zakaz zatrzymywania!) Jesteśmy ukierunkowani na poprawę bezpieczeństwa tak, abyśmy wszyscy bezpiecznie dotarli do celu – do szkoły, przedszkola, do pracy czy na wypoczynek.

Magdalena Kicza – Stróżyńska, Komendant Straży Gminnej

TUTAJ MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM STRAŻY GMINNEJ ZAPRASZAMY: regulamin_strazy_gminnej_marzec_2012