Strategia Rozwoju Gminy

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Lubasz jest długofalowym (do 2013 r.) planem działania samorządu gminy.Strategia określa misję gminy, cele rozwoju wraz ze sposobami ich osiągania oraz warunki realizacji.

Strategia wyznacza więc kierunki działania obecnym i przyszłym zarządom i radom gminy. Uchwalenie takiego dokumentu jest również konieczne po to, aby samorząd gminy mógł ubiegać się o środki z Unii Europejskiej na realizację swoich przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych.