Remont świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie

Operacja pn. Remont świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 Leader działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Jędrzejewo poprzez remont infrastruktury społecznej a przez to stworzenie warunków do integracji i aktywizacji społeczności lokalnej.

Łączna wartość projektu pierwotnie wynosiła 44 880,51 zł a kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowiła 25 000,00 złPo podpisaniu aneksu łączna wartośc projektu wynosi 27.421,37 zł a dofinansowanie stanowi kwota 17.869,48 zł. 

Termin zakończenia operacji lipiec 2014 r.

W ramach w/w operacji zostanie wykonana elewacja świetlicy w Jędrzejewie.