Program usuwania azbestu

Obowiązek opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lubasz” wynika bezpośrednio z zapisów „Krajowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 r., obejmującego lata 2002-2032. Zgodnie z wytycznymi krajowego programu ponad 15 mln ton wyrobów zawierających azbest występujących obecnie na terenie kraju, musi zostać usunięty do 31 grudnia 2032 r.

W związku z zagrożeniem jakie niesie za sobą obecność włókien azbestu w wdychanym przez człowieka powietrzu, program ten stał się priorytetem dla ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Przy tak dużym nagromadzeniu się wyrobów azbestowych w obiektach budowlanych i w infrastrukturze towarzyszącej, ich wyeliminowanie ze środowiska, jest niewątpliwie procesem długotrwałymi i bardzo kosztownym.

Azbest przez dziesiątki lat wykorzystywany był do produkcji m.in.:

 • pokryć dachowych (tzw. eternit płaski i falisty),
 • płyt balkonowych i elewacyjnych,
 • rur kanalizacyjnych, wodociągowych, centralnego ogrzewania,
 • materiałów wykorzystywanych do izolacji cieplnej, kotłów, bojlerów, przewodów centralnego ogrzewania,
 • ognioodpornych kocy azbestowych.

Pragnimy uświadomić Państwu, iż zagrożenie jakie niesie za sobą występowanie w otoczeniu wyrobów azbestowych nasila się wraz z okresem ich użytkowania. Bardzo ważną rzeczą jest więc, jednoznaczne określenie strategii działań podejmowanych w celu pozbycia się szkodliwych produktów.

CEL I ZADANIA PROGRAMU

Celem programu jest stworzenie na terenie gminy Lubasz sprawnego systemu usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.

Realizacja działań określonych w niniejszym programie zmierza do:

 • stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Lubasz, aż do całkowitego pozbycia się przedmiotowych wyrobów do 2032r.
 • ograniczenia negatywnych skutków oddziałania wyrobów azbestowych na zdrowie mieszkańców miasta.

Do podstawowych zadań określonych w niniejszym „Programie (….)” zalicza się:

 • organizację szeroko zakrojonej kampanii edukacyjno-informacyjnej,
 • wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Lubasz,
 • sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest,
 • stworzenie odpowiednich warunków i zasad postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
 • stworzenie systemu pomocy finansowej osobom usuwającym wyroby azbestowe z nieruchomości położnych na terenie miasta,
 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację Programu,
 • monitoring realizacji działań ujętych w programie,
 • okresowa aktualizacja i weryfikacja Programu.

Zaproponowane zasady udzielania pomocy finansowej usuwającym wyroby zawierające azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Lubasz, mają stanowić swego rodzaju środek motywacyjny – zachęcając właścicieli do usuwania stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

Należy zwrócić uwagę, że obecnie w Polsce produkcja, stosowanie oraz obrót wyrobami zawierającymi azbest jest zabroniona, na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r., natomiast na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876) – zgodnie z § 2 ust. 1, wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest, dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31.12.2032 roku.