Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego jest kluczowym narzędziem wspierającym zarządzanie na poziomie samorządu. Określa o n strategię społeczno-gospodarczą gminy, wskazuje cele i kierunki zaangażowania środków z funduszy strukturalnych, krajowych i własnych gminy.

Wymóg opracowania Planu Rozwoju Lokalnego wynika z zapisów Programów Operacyjnych.

Plan Rozwoju Lokalnego określa nie tylko ogólne cele (jak ma to miejsce przy tworzeniu strategii), lecz konkretne zadania, terminy ich realizacji oraz sposoby finansowania. Poszerza to możliwości inwestycyjne, umożliwia koncentrację inwestycji, a tym samym zwiększa szybkość ich realizacji, jednocześnie zmniejszając koszty.

Struktura Planu Rozwoju Lokalnego przedstawia się następująco:

  1. Obszar i czas realizacji planu rozwoju lokalnego;
  2. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu;
  3. Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze;
  4. Realizacja zadań i projektów;
  5. Powiązanie projektu/ów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy/powiatu/województwa;
  6. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć planu rozwoju lokalnego;
  7. Plan finansowy na lata 2007 – 2013 (obligatoryjnie) i na następne planowane lata (fakultatywnie);
  8. System wdrażania;
  9. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.