Ochrona wód zlewni rzeki Noteć

Projekt pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Lubasz”

Projekt realizowany w ramach WRPO Priorytet III. Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.4. Gospodarka wodno – ściekowa

Pierwotna całkowita wartość inwestycji – 16 219 788,97 zł, po podpisaniu aneksu z dnia 20.08.2013 r. całkowita wartość projektu wynosi 14 237 015,04 zł z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 –   7 735 667,44 zł (68,72% kosztów kwalifikowalnych projektu z sumy 11 256 791,98 zł).

Opis projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Lubasz oraz w miejscowości Goraj. Łącznie zostanie zbudowanych 18,43 km kolektorów kanalizacji wraz z przyłączami. Rezultatem projektu będzie liczba 1173 osób jakie będą mogły skorzystać z podłączenia do wybudowanej sieci. Projekt będzie realizowany w całości na terenie Gminy Lubasz, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie w miejscowościach Lubasz i Goraj w postaci trzech odrębnie wykonywanych zadań inwestycyjnych:

Zadanie A: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B. Chrobrego w Lubaszu” obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szamotulskiej, Chrobrego, Nowej, Poprzecznej, Polnej, Rolnej, Ogrodowej, Łąkowej, Wodnej, Kolejowej oraz Nowej w Lubaszu o parametrach: 4,64 km kolektorów grawitacyjnych, 1,52 km kolektorów tłocznych, 2 przepompownie ścieków, 1 lokalny punkt tłoczny, 179 przykanalików.

Zadanie B: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Lubaszu (ul. Wiejska i oś. Gorajskie)” obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej do hydroforni oraz obręb osiedla Gorajskiego, tj. ulic: Akacjowej, Grabowej, Wierzbowej, Jesionowej, Topolowej, Bukowej, Klonowej, Brzozowej, Dębowej w Lubaszu o parametrach: 3,95 km kolektorów grawitacyjnych, 1,23 km kolektorów tłocznych, 2 przepompownie ścieków, 1 lokalna tłocznia ścieków, 154 przykanaliki.

Zadanie C: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Goraj na bazie istniejącego uzbrojenia w Lubaszu” obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Goraj – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o parametrach: 3,21 km kolektorów grawitacyjnych, 0,79 km kolektorów tłocznych, 1 przepompownię ścieków, 95 przykanalików.

W opracowaniach projektowych dla zadań A, B i C zostały zaprojektowane przykanaliki, to jest odcinki kanalizacji od kanału głównego do granicy działki. Odcinki te zlokalizowano w gruntach należących do gminy, Skarbu Państwa (Powiat, Wojewoda), w większości stanowiących pasy drogowe. Przykanaliki stanowią w tym przypadku w połączeniu z kolektorami kanalizacyjnymi integralną część systemu kanalizacji sanitarnej.

Towarzyszącymi obiektami inżynierskimi są odpowiednio:
- zadanie A – 2 przepompownie ścieków, 1 lokalny punkt tłoczny,
- zadanie B – 2 przepompownie ścieków, 1 lokalna tłocznia ścieków,
- zadanie C – 1 przepompownia ścieków.

Przetarg na Zadanie A wygrało Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane INFRA Sp. zo.o. z Gorzowa Wielkopolskiego. Prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie 2010 r.

W Lubaszu we wrześniu 2011 r. zakończyła się realizacja Zadania A . Przetarg na zadanie B wygrało Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych “Ce-STA” ze Słupska. Postępowanie przetargowe  dotyczace nadzoru inwestorskiego nad zadaniem B wygrał Instalbud z Czarnkowa.

Przetarg na realizację Zadania C wygrał Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Hieronim Gładysz ze Złotowa.  Prace budowlane w miejscowości Goraj zakończyły się w maju 2013 r.

Zadanie A zostanie zrealizowane od listopada 2010 r. do września 2011 r.

Zadanie B realizacja od maja do września 2012 r.

Zadanie C planowana od listopada 2012 r. do maja 2013 r.

Cel projektu
Zasięg obecnego systemu kanalizacji sanitarnej nie umożliwia odbioru i oczyszczania wszystkich ścieków powstających na obszarze gminy Lubasz, w wyniku czego dochodzi do zanieczyszczenia wód odbiorników znajdujących się w granicach gminy oraz skażenia gruntu. Jest to szczególne ważne z uwagi na występujące na terenie Gminy Lubasz Obszary Krajobrazu Chronionego Puszczy Noteckiej i Doliny Noteci oraz tereny objęte programem Natura 2000.
Celem głównym projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Lubasz” jest skanalizowanie terenów nie objętych siecią kanalizacji na terenie Gminy Lubasz (części miejscowości Lubasz oraz wsi Goraj w całości), a co się z tym wiąże rozwój infrastruktury, zapewniającej skuteczny i efektywny system zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie aglomeracji Lubasz.
Celami bezpośrednimi projektu są:
- odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
- spełnienie przez aglomerację o wielkości wynoszącej 2000 ÷ 15 000 wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, dotyczących osiągnięcia stopnia skanalizowania na poziomie 80 %.
Cele projektu są komplementarne z celami Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego –„zapewnienie odpowiednie jakości użytkowej wód”, celami WRPO jakim jest „poprawa jakości środowiska przyrodniczego … uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w regionie”. Realizacja zadania będzie miała bezpośredni wpływ na realizację celów w/w dokumentu strategicznego, a w szczególności realizację Celu strategicznego 1. Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku w zakresie celów operacyjnych 1.1, 1.5 i 1.7. Ponadto cele projektu są także zgodne ze Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Lubasz, jako cel pierwszorzędny ustalono „rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy”.
Inwestycja skutkować będzie rozwiązaniem gospodarki ściekowej w Lubaszu i Goraju, przyrostem sieci kanalizacji i liczby odbiorców przyłączonych do niej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI
Adresy stron internetowych instytucji zaangażowanych we wdrażanie WRPO na lata 2007-2013

http://www.wfosgw.poznan.pl/

http://www.umww.pl/

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Na Lata 2007-2013