Nowa ustawa “śmieciowa”

Lubasz, dnia 04 marca 2013 roku

Szanowni mieszkańcy Gminy Lubasz

Od 1 lipca 2013 r. zaczynają obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów z gospodarstw. Wprowadzenie nowych zasad jest konsekwencją zmian w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rada Gminy w Lubaszu w drodze uchwały podjęła decyzję, że odpady komunalne będą odbierane wyłącznie z gospodarstw domowych, na których zamieszkują mieszkańcy.

Właściciel nieruchomości będzie zwolniony od wszelkich umów, które do tej pory musiał podpisywać z przedsiębiorcami odbierającymi jego odpady. Będzie natomiast zobowiązany złożyć do urzędu gminy deklarację, w której wskaże ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość. Od liczby osób będzie zależna kwota, jaką zapłaci za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację złożyć należy do 30 kwietnia 2013r. Jeżeli ulegną zmianie dane ujęte w deklaracji już złożonej, należy w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany, złożyć korektę deklaracji do UG. Druki deklaracji dostępne są również na stronie internetowej www.lubasz.pl i w siedzibie urzędu pokój Nr 202.

Opłaty za wywóz śmieci będziemy musieli wnosić bez żadnego wezwania miesięcznie do 15 – tego każdego miesiąca. Uczynić to Państwo możecie w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Lubasz nr 268951 0009 1300 2176 2000 0010.

Obowiązki właściciela:

- złożyć w terminie do 30 kwietnia br. deklarację i oświadczenie

- gromadzić selektywnie odpady: odpady zielone i odpady biodegradowalne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, metale, zużyte opony , chemikalia i opakowania po środkach ochrony roślin, gruz

Sposób postępowania z odpadami jest następujący:

1. odpady zielone i biodegradowalne można gromadzić na kompostowniku na własnej posesji ( wówczas zakreślamy punkt 1 w oświadczeniu ) bądź gromadzić selektywnie w workach a konieczność odbioru zgłaszać telefonicznie w urzędzie gminy pokój 210 ( wówczas zaznaczamy punkt nr 2 w oświadczeniu)

2. odpady metalowe należy gromadzić na posesji i sprzedawać w punktach do tego przeznaczonych, wówczas należy zaznaczyć w oświadczeniu pkt. 3

3. opakowania po środkach ochrony roślin oraz chemikaliach gromadzić należy w workach na terenie własnej posesji i oddawać je w miejscu, w którym dokonano kupna środka bądź u innego odbiorcy, wówczas w oświadczeniu zaznaczamy pkt 4 . W przypadku gdy odbiór tych odpadów zgłaszany będzie do urzędu gminy, wówczas zakreślamy w oświadczeniu pkt. 5.

4. meble, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony odbierane będą z terenu nieruchomości raz do roku według ustalonego w późniejszym terminie harmonogramu

Nie zbieranie odpadów w sposób opisany powyżej skutkować będzie naliczeniem opłaty jak za odbiór odpadów niesegregowanych ( wyższa stawka opłaty ).

Ponadto w ramach selektywnej zbiórki odpadów udostępnione będą na dotychczasowych zasadach publiczne punkty zbierania odpadów tj:

- opakowania ze szkła, butelki PET, makulatura

- zużyte baterie, akumulatory należy umieszczać w specjalnych pojemnikach rozstawionych w placówkach oświatowych, w punktach ich sprzedaży oraz w obiektach użyteczności publicznej

- przeterminowane leki należy dostarczyć do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać nieodpłatnie na składowisko odpadów w Sławienku lub zorganizowana zostanie objazdowa zbiórka w terminach określonych w harmonogramie,

- gruz oraz odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na terenie składowiska odpadów w Sławienku.

Obowiązki gminy:

- podpisanie umów z przedsiębiorcami odbierającymi poszczególne frakcje odpadów

- zorganizować kampanię informacyjną dotyczącą nowego systemu gospodarowania odpadami

Obowiązki przedsiębiorcy:

- zapewnić worki do zbiórki odpadów

- przestrzegać harmonogramu odbioru odpadów

- informować gminę o nieprzestrzeganiu przez mieszkańców zasad selektywnej zbiórki

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych nadal będą zobowiązani do zawierania umów z przedsiębiorcami na dotychczasowych zasadach.

W załączeniu przekazujemy na Państwa ręce deklarację oraz oświadczenie, które należy złożyć do dnia 30 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Gminy oraz zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Lubasz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubasz.

W związku z powyższym aby pomóc Państwu w wypełnianiu deklaracji i odpowiedzieć na Państwa pytania zorganizowane zostaną dyżury pracowników, o których w późniejszym terminie Państwa poinformujemy.

W załączeniu do pobrania:

regulamin_smieciowy_uchwala_XXI_224_13

wzor_oswiadczenia

druk_deklaracji_odpady_od_kwietnia_2015