Kruteczek

Sołectwo: Kruteczek
Liczba mieszkańców - dane na 31.03.2015 r.: 126 osoby
Sołtys wsi: Romuald Gasperowicz
Adres: Kruteczek 29, 64-720 Lubasz
nr telefonu: 607 407 656
Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Kruteczek

Niewielka wieś położona w południowo-zachodniej części gminy, ok. 10 km od Lubasza. Lubaszka źródłach historycznych pojawia się nazwa Kruteckie Olędry, co wskazuje na udział olęderskiego osadnictwa w powstaniu wsi. W XIX w. Kruteczek (niemiecka nazwa Krutzhauland lub Krutschhauland) liczył 28 domy oraz 197 mieszkańców (w tej liczbie było 182 ewangelików ewangelików 15 katolików). Wieś należała do rozległych dóbr Hochbergów z Goraja.
Układ przestrzenny: wieś otrzymała układ zbliżony do ulicówki, dostosowany do przebiegu lokalnych dróg, z zabudową zlokalizowaną po obu stronach.
Zabudowa: w układzie stosunkowo zwartym, usytuowana po obu stronach dróg. Historyczna zabudowa gospodarstw wiejskich zachowa bardzo licznie, obiekty objęte ochroną konserwatorską pochodzą głownie z k. XIX w. i pocz. XX w. Reprezentują tradycyjny typ parterowego domu mieszkalnego, z wysokim dachem dwuspadowym, często o ceglanych elewacjach zachowanym skromnym detalem architektonicznym: profilowane gzymsy, opaski, W południowo-wschodniej części wsi usytuowany jest nieczynny cmentarz ewangelicki (pow. 0,25 ha) założony w XIX w. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1910 r.; zachowany pozostał również dawny drzewostan.