Gospodarka komunalna Gminy

System gospodarowania odpadami w gminie Lubasz – informacje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 ze zmianami)

 

I. Podmiot odbierający odpady z terenu nieruchomości zamieszkałych:

 

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu

ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz, tel. 67 2556070

 

II. Odpady komunalne odbierane od mieszkańców gminy Lubasz zagospodarowywane są w następujących miejscach:

1. Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowe – Toniszewo – Kopaszyn (gmina Wągrowiec) w ramach, którego działa: instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, instalacja do przeztwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (kompostownia).

2. Instalajcą zastępczą dla terenu gminy Lubasz jest Składowisko odpadów w miejscowości Slawienko gm. Lubasz.

 

III. Osiągnięte przez gminę Lubasz poziomy:

a) Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:

- w roku 2012 – 13,66%

- w roku 2013 – 11,59%

- w roku 2014 – 18,80%

b) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- w roku 2012 – 113,88%

- w roku 2013 – 59,99%

- w roku 2014 – 84,00 %

 

IV. Na terenie gmin Lubasz znajduje się kilkadziesiąt pojemników do zbiórki;

- opakowań szklanych (stłuczki szklanej),

- opakowań typu PET

- papieru i tektury.

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać bezpłatnie na terenie składowiska odpadów w miejscowości Sławienko gm. Lubasz w każdy dzień pracujący w godz. 8.00-15.00.

 

Dodatkowo w ramach mobilnej zbiórki (mobilnego PSZOK-u) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizowane są zbiórki objazdowe na terenie gminy Lubasz, o terminach których powiadomimy przed każdą taka zbiórką. Adres firmy zbierającej mobilnie zużyty sprzęt AGD i RTV: ELEKTRORECYKLING, Bartosz Kubicki, Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 36, 64-300 Nowy Tomyśl.

Poniżej pliki:

Rejestr_działalności_regulowanej

Roczna_analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_za_2014_rok