Dla przedsiębiorców

Wszystkich przedsiębiorców z terenu naszej Gminy w tym także osoby, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zapraszamy do korzystania z porad za pośrednictwem  zamieszczonych  niżej portali internetowych.
Nadmieniamy, że porady udostępniane przez  http://www.firma.gov.pl oraz  http://www.mikroporady.pl są bezpłatne.

Nic nie kosztuje również rejestracja firmy w urzędzie  gminy, podobnie jak zgłoszenie zmian do ewidencji (w tym także zgłoszenie zawieszenia i wznowienia dzialalności).

Dodatkowo służymy Państwu pomocą przy wypełnaniu formularzy CEIDG.
Informacji w tym zakresie udziela insp d/s gospodarki komunalnej i zaopatrzenia Danuta Wiza (pokój nr 201 Urzędu Gminy w Lubaszu) tel. 67 2556 012 wewn. 21 kom. 608 480 603.

 

Poniżej przedstawiamy link z prezentacją schematu obrazującego założenie, zmianę, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie dzialalności gospodarczej.

jak_zalozyc_firme

 

 

 

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013r., poz. 672) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Dokonanie wpisu do CEIDG, zarówno w zakresie rozpoczęcia wykonywania działalności, jak i jej zaprzestania, jest bezpłatne, a wszelkie oferty sugerujące potrzebę dokonania jakiejkolwiek opłaty w związku z wykorzystaniem wpisu w CEIDG są ofertami handlowymi, nie mającymi żadnego związku z rejestrem prowadzonym przez Ministra Gospodarki Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne. Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki. Podmioty te sugerują również konieczność dokonania polecenia przelewu na podane konto, w oparciu o informacje, że dany przedsiębiorca zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej i złożył wniosek o wykreślenie z CEIDG. Również te opłaty są ofertą handlową prywatnych firm i nie mają żadnego związku z CEIDG.

 

Zgodnie z art. 76. Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) kartę ewidencji odpadów za poprzedni rok kalendarzowy należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu do dnia 15 marca roku następnego. Poniżej art. dotyczący tego obowiązku oraz adres na jaki należy przesłać kartę. Niniejszy obowiązek ciąży na każdym przedsiębiorcy.

Art. 76. 1. Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 75, składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na:

1)   siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – w przypadku sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi; w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo jest Marszałek Województwa Mazowieckiego;

2)   miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów – w przypadku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

2. Sprawozdania wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84 za pośrednictwem indywidualnego konta, o którym mowa w art. 55 ust. 1.

3. W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdania, o których mowa w art. 73 i art. 75, w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 75, mając na uwadze potrzebę zróżnicowania treści sprawozdań w zależności od rodzaju działalności prowadzonej przez podmiot, ułatwienia przekazywania danych do marszałka województwa oraz konieczność sprawnego i terminowego wprowadzania informacji do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

5. Do terminu złożenia sprawozdań, o którym mowa w art. 76 ust. 1, stosuje się art. 57 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Urząd Marszałkowski

Województwa Wielkopolskiego

Departament Środowiska

Plac Wolności 18

61-  739 Poznań

Do pobrania:

  1. druk karty ewidencji odpadów
  2. ustawa o odpadach
  3. rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

 

Karta_ewidencji_odpadow

ustawa_o_odpadach

rozporzadzenie_wzory_dokumentow_ewidencja_odpadow