Zaproszenie na obrady XIV Sesji Rady Gminy Lubasz

21 paź, 2015 Gmina Lubasz

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 roku poz. 594 ze zmianami)
z w o ł u j ę
XIV sesję  VII kadencji Rady Gminy Lubasz i zapraszam na jej obrady.
Sesja odbędzie się w dniu 27 października i 05 listopada 2015 roku o godz. 14.00
w sali sesyjnej Urzędu  Gminy w Lubaszu

 

Proponowany porządek obrad

I część obrad – 27 października 2015 roku godz 14.00
1.    Sprawy regulaminowe:
a/otwarcie, stwierdzenie qorum i wybór sekretarza obrad,
b/przedstawienie I części porządku obrad,
c/przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Gminy
2.    Przedstawienie uchwał w sprawie:
2.1. rozpatrzenia petycji w sprawie zmian w Statucie Gminy
2.2. zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Lubasz
2.3. partnerskiej współpracy z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim przy realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346P Kamionka – Sokołowo” w formie pomocy finansowej
2.3. nadania nazwy ulicy w m. Lubasz
2.4. zmiany uchwały nr Rady Gminy Lubasz z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lubasz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
3.    Zakonczenie I częśći sesji

II część obrad – 05 listopada 2015 roku godz 14.00
1.    Sprawy regulaminowe:
a/otwarcie, stwierdzenie qorum,
b/przedstawienie II części porządku obrad,
c/ informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Lubasz podjętych w trakcie obrad XIII sesji d/informacja o działaniach Wójta w okresie między sesjami
2.    Omówienie założeń do projektu budżetu na 2016 rok i przedstawienie uchwał odnośnie stawek podatku i opłat lokalnych
2.1. wzoru formularzy dotyczących wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego
2.2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2.3. obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2.4. określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2.5. opłaty miejscowej
2.6. opłaty targowej
2.7. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
2.8. wysokości diet przysługujących sołtysom Gminy Lubasz
2.9. zatwierdzenia taryf zaopatrzenia wsi w wodę i oprowadzenie ścieków na 2016 rok
3.    Podjęcie uchwał w sprawie:
3.1.zaciągnięcia kredytu
3.2.zmian w budżecie gminy 2015 rok
3.3.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2015-2025
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych.
6.    Wolne wnioski i informacje.
7.    Zakończenie sesji

Bez kategorii

O autorze

Malownicze położenie na skraju Puszczy Noteckiej, bogactwo wydm śródlądowych, pagórków, rynnowe jeziora i czystość już na początku wywołują przyjemne skojarzenia gości i mieszkańców... Więcej informacji w Menu>O gminie>Podstawowe informacje